Nha Trang Sài Gòn
Văn phòng: 74B Trịnh phong, Nha Trang , Khánh Hòa,
Việt Nam.
ĐT:
+84 258 3514557 - 3515017
FAX:
+84 258 3514250
Email:
khatracom@dng.vnn.vn
Chi nhánh tại TP. HCM: 273/7 To Hien Thanh, Phuong 13, Quan 10,
Tp. HCM
ĐT/FAX: +84 28 33862026
Email:
: khatracom-sgn@vnn.vn
and/or: info@khatracom.com